PreviousNext PreviousNext

جرثقیل

اين قسمت رعايت موارد ايمني ، تعيين ويژگيهاي طراحي ، ساخت نصب و راه اندازي و بازرسيهاي دوره اي و روشهاي آزمون مربوط به جرثقيل ها مورد بررسی قرار می گیرد كه عموماٌ اين ويژگيها مشترك مي باشند .

بازرسي در مراحل ساخت و نصب و كاركرد و بازرسيهاي دوره اي در بردارنده مزاياي زير خواهد گرديد :

 • خريدار در جريان كليه عمليات ساخت جرثقيل و پيشترفت مرحله به مرحله پروژه قرار مي گيرد .
 •  سازنده موظف به رعايت كليه ضوابط استاندارد و رفع عيوب مي گردد .
 •  علاوه بر كنترل كيفيت از جانب واحد كنترل كيفيت شركت سازنده ، كنترلي مضاف توسط شركت بازرسي فني صورت مي گيرد . اين كنترل ها ، شامل تست هاي مخرب و غير مخرب ، آناليبز مواد اوليه ، مطابقت اقدام وارداتي طبق SPEC و استانداردهاي معتبر ملي و بين المللي و مواردي از اين قبيل .
 •  در پايان اينكه انجام بازرسي در كليه مراحل باعث كاركرد ايمن و مطلوب جرثقيل و آرامش خاطر كاربر خواهد گرديد .

عمليات بازرسي فني از شروع تا اتمام در سه مرحله صورت مي گيرد .

1.  بازرسي فني حين ساخت

2.  بازرسي فني حين نصب

3.  بازرسي فني دوره اي

در اين قسمت سعي می کنم در خصوص چگونگي انجام مراحل فوق  شرح و توضيحاتي مطابق با استانداردهاي بين المللي و ملي در اختيار شما قرار دهم.

 1.  بازرسي فني حين ساخت :

در خصوص بازرسي حين ساخت موارد زير توسط بازرس يا بازرسين مستقر در شركت سازنده جرثقيل مورد بررسي قرار مي گيرد .

 • مرور قرار داد في مابين شركت سازنده و كارفرما (خريدار ) .
 • اخذ اطلاعات تكميلي مورد نياز جهت انجام بازرسي .
 • مطالعه و مرور بر طراحي جرثقيل و نقشه هاي اجرائي كه به تاييد كارفرما رسيده باشد .
 • بازرسي مواد اوليه كه خود به دو دسته تقسيم مي گردد .

 I.   مواد اوليه يا اقلام خريد خارجي مانند تجهيزات برقي، گيربكس ها ، الكتروموتورها ، درام ها و اقلام مشابه .

 II. مواد اوليه يا اقلام خريد داخلي : شامل ورق هاي آهني ، تيرآهن ، پيچ و مهره ، الكترودهاي جوشكاري ، رنگ و غيره

در خصوص موارد فوق بازرس ملزم به مطابقت آناليز مواد، ليبل ها ، پلاك ها و مشخصات فني اين اقلام با مدارك و اسناد موجود و معتبر مي باشد و در صورت مشاهده مغايرت مي بايست كارفرما را مطلع فرمايند . بازرس مي تواند حتي در چگونگي انتقال مواد اوليه و قطعات خريداري و يا نيم ساخته به خطوط توليد نيز نظارت نمايد .

 •   مرور و مطالعه نقشه هاي كارگاهي جهت ساخت جرثقيل كه مي بايست به تاييد واحد مهندسي و طراحي شركت سازنده رسيده باشد .
 •  نظارت بر ساخت پل هاي جرثقيل
 •  نظارت بر ساخت كلگي جرثقيل
 • نظارت بر ساخت ترولي
 • نظارت بر ساخت تجهيزات برقي و تابلوي برق
 •  نظارت بر  Packing and Marking   قطعات ساخته شده
 • نظارت بر بارگيري و محل تجهيزات

در خصوص جوشكاري و مونتاژ پل ، كلگي ، ترولي و ساخت ساير قطعات ، بازرس مي بايست ، ابتدا باكنترل گواهينامه     ( كد )جوشكاران از مهارت آنها اطمينان حاصل نمايد . سپس نظارت عاليه بر مراحل مونتاژ ، منطبق با نقشه هاي ساخت و رعايت كليه تلرانس ها و استاندارددهاي مرتبط داشته باشد  و پس از پايان جوشكاري كنترل غير مخرب (NDT) را بر روي جوشها انجام داده و در صورت رويت ايراد و اشكال ، قبل از شرع مراحل بعدي ، كار را متوقف نموده و شركت سازنده را جهت رفع ايراد و عيب  مطلع گرداند .

يكي ديگر از موارد شايان ذكر كه اهميت بالايي در هنگام بازرسي دارد رعايت نكات ايمني در خصوص مونتاژ كابين ، وضعيت راهروهاي ارتباطي و صفحات زير پايي ، حفاظها و نرده ها جهت تامين حفاظت و ايمني كاربران مي باشد.

پس از انجـام مـراحل فوق نوبت به Packing  and  Marking   مي رسـد . بازرس در اين خصـوص  مي بايست كليه نكات را به سازنده اعلام نمايد و نظارت بر بسته بندي و چگونگي بارگيري و حتي تخليه قطعات و تجهيزات داشته باشد تا كمترين آسيب و صدمه هاي هنگام حمل و نقل به اين تجهيزات وارد نشود .

 2. بازرسي حين نصب و راه اندازي جرثقيل :

بازرسي در حين نصب پس از Final Assembly   و قبل از قرار گرفتن در سرويس طبق استانداردهاي   BS 466 و  FEM و  CMAA صورت مي پذيرد .

بازرسي در حين نصب و راه اندازي پس از بازرسيهاي صورت گرفته در محل كارخانه انجام مي پذيرد .

در بازرسي حين نصب موارد زير مي بايست رعايت گردند :

1- پس از حمل اجزاء جرثقيل به سايت مي بايست بسته بندي جرثقيلها درحضور نماينده شركت بازرسي باز شوند و قبل از نصب مي بايست تير حمالها ، ريلها ، توازي ريلهاي حركت طولي ، وضعيت راهروها (Walk Way ) و نردبانهاي دسترسي (BS 4211 ) مورد بازرسي قرار گيرند . اگر در هنگام حمل و نقل مواردي از قبل آسيب ديدن رنگ ، اعوجاج پل يا     هر گونه ايراد ظاهري مشاهده گردد مي بايست برطرف گردد .

 2- تستهاي عايق  : پس از نصب قبل از اتصال جرثقيل به منبع انرژي ، ميزان عايق سيستمهاي الكتريكي بايد تست گردد و تمام فاز ها بايد براي تمام اجزاء سيستم و اجزاء حركـتي چـك گردند . مقاومت عايقي سيـستم هايي كه تسـت مي گردند نبـايد بيش از 0.5 M Ω  گردد . اگر لازم باشد جهت جلوگيري از آسيب ديدن اجزاء ديگر در هنگام انجام اين تست مي توان هر يك را بصورت مجزا تست كرد . اگر مقدار اندازه گيري شده كمتر از 0.5 M Ω   باشد سيستم هاي تحت تست مي بايست جدا شوند . پس از جدا كردن اجزاء نبايد مقاومتي كمتر از 0.5 M Ω  نشان دهند .

3-  بررسي سيستم Earth : در اين حالت بايد مقاومت Earth هر دستگاه تست گرددتا بيش از 0.5 Ω  نباشد .

4- تستهاي عملكردي (Functional Tests )  :  وقتي جرثقيل به منبع انرژي وصل شد بايد تستهايي جهت اطمينان از صحت عملكرد كنترلها ، سوئيچها ، كنتاكتورها ، رله ها و ساير وسايل اطمينان حاصل شود . عملكرد و نحوه قرار گيري ترمزها و ليميت سوئيچ ها بايد چك و تست شوند و اطمينان حاصل گردد كه مواردايمني وسيستم هاي اضطراري بصورت صحيح كار مي كنند . عملكردي حركت جرثقيل در رنج عملياتي بايد چك گردد .

5- تستهاي اضافه بار ( Overload Tests ) : در حالت كلي جرثقيل طوري بايد تست گردد كه هر جزء بالابرنده و جرثقيل در حالت كلي بايد با بار % 125 ( SWL ) تحمل داشته باشد . در طول تستها حركتهاي جرثقيل بايد به شرح زير تست گردد .

a)  اجزاء بالابرنده (Lifting Units ) : درام هاي اجزاء بالابرنده مي بايست داراي چرخشي در جهتي كه هم داندانه ها چرخدنده ها كه تحت شرايط اضافي بار تست شده اند قرار داشته باشد .

b)  ترولي : ترولي مي بايست از يك انتهاي پل به انتهاي ديگر متصل باشد .

c)   حركت طولي  ( Long Travel ): جرثقيل به اندازه كافي بايد حركت داده شود تا اطمينان حاصل گردد كه هر دندانه چرخدنده حركت طولي در حالت اضافه بار تحمل مي كند .                   

 6-  پس از انجام تستها مي بايست از عدم وجود ترك ، دفرمگي ، آسيب ديدگي رنگ كه عملكرد و ايمني جرثقيل را تحت تاثير قرار مي دهد اطمينان حاصل كرد و بايد مطمئن شد كه هيچيك از اتصالات و پيچها باز نمي باشند .

7- تست خيز ( Deflection Test ) : تست خيز بايد بر روي پل جرثقيل صورت پذيرد و ميزان خيز نبايد از  1/750 span بيشتر شود .

8- تستهاي عملكردي (  Performance Test  ) : تستهاي عملكردي مي بايست در تمام جهات حركت جرثقيل با استفاده از SWL صورت پذيرد تا پس از انجام اين تستها مطمئن شد كه كليه قطعات مي توانند در سرعتهاي تعيين شده و تلرانسهاي مجاز حركت كنند ، اين تلرانسها مي تواند 10%± ولتاژ و فركانس طراحي مي باشد .

در هنگام اين تستها مي بايست عملكرد صحيح مكانيزمها و ترمزها مشخص گردد .اين تستها بايد بر اساس دستورالعمل سازنده صورت پذيرد .

9-  ماركينگ ( Marking )

I.ميزان بار مجاز (Safe Working Load )  : بر روي پل بايد ميزان بار مجاز نوشته شود بطوريكه از پايين جرثقيل قابل مشاهده باشد . ميزان بار مجاز و تناژ جرثقيل نيز بر حسب تن يا كليوگرم ذكر گردد . اگر بيش از يك بالابر بر روي جرثقيل نصب شده باشد بايد ظرفيت هر يك بر روي پل جرثقيل نوشته شود كه از پايين قابل خواندن باشد .

 II.(مشخصات جرثقيل)  ( Crane Identification)  : جرثقيل مي بايست بصورت دائمي داراي مشخصات زير باشد كه بر روي پل نوشته شده باشد .

a)  نام شركت سازنده و آرم اختصاري شركت

b)  شماره سريال سازنده

c)   سال ساخت جرثقيل

d)  گروه كاري جرثقيل

e)   گروه كاري هر مكانيزم بايد مشخص شود

هرگونه تعمير يا تعويض قطعات بايد براساس دستور العمل تعميرات سازنده صورت پذيرد .                                       

10 – اطلاعات فني  (Technical Information ) : سازنده مي بايست قبل از تحويل جرثقيل مدارك فوق را آماده سازد :

a)  كليه نقشه ها كه نشان دهنده جرئيات كليه ابعاد و اندازه ها باشد .

b)  نقشه هاي سيم كشي ها

c)   دستورالعمل كار با جرثقيل و تعميرات

11- گواهينامه هاي تست : كليه گواهينامه ها مربوط به اجراء جرثقيل مي بايست در اختيار خريدار قرار گيرد .

 3. بازرسي هاي فني ادواري :

در بازرسي هاي فني دوره اي ، كاركرد جرثقيل . كليه قطعات و تجهيزات مورد بازرسي قرار مي گيرد و در صورت مشاهده مغايرت با استاندارد ايراد و اشكالي در عملكرد جرثقيل ، بازرس موظف است از ادامه كاربري جرثقيل جلوگيري و تاكيد بر رفع نواقص نمايد .

معمولاً بازرسي از جرثقيل ها به صورت دوره هاي يك ساله مي باشد ، در صورتي كه جرثقيل تائيد باشد    گواهينامه اي براي مدت يكسال صادر مي گردد و در صورتي كه عدم تاييد باشد در مواردي كه ايراد و اشكال جزئي باشد مدت دو يا سه ماه به كاربر اجازه داده مي شود تا به رفع آنها و بازرسي مجدد بعد از مدت دو يا سه ماه صورت مي پذيرد و در صورت رفع ايرادات ، گواهينامه تاييد يك ساله صادر مي گردد .

در مواردي كه ايراد و اشكال جرثقيل بيش از حد بوده و كاربري جرثقيل باعث بروز حادثه و ايجاد خسارت هاي مالي و جاني گردد ، بازرس مربوطه مي بايست سريعاٌ اقدام به جلوگيري از كاربري جرثقيل نموده و كاربري و بازرسي مجدد منوط به رفع ايرادات خواهد گرديد .

در خصوص بازرسي فني جرثقيل ها كه در انواع مختلف معمولاٌ داراي مواردي مشترك مي باشندمي بايست مطابق زير عمل نمود .

فهرست مندرجات تست هاي مكانيكي و الكتريكي

1.  مشخصات فني جرثقيل

2.  بازرسي ريل هاي حركت طولي

3.  بازرسي ريل هاي حركت طولي

4.  بازرسي ريل هاي حركت عرضي

5.  بازررسي راهروهاي ارتباطي

6.  بازرسي چرخهاي حركت طولي

7.  بازرسي چرخهاي حركت عرضي

8.  بازرسي وضعيت عمومي جرثقيل

9.  بازرسي گيربكس بالابر اصلي

10. بازرسي گيربكس بالابر كمكي

11. بازرسي گيربكس حركت طولي

12. بازرسي گيربكس حركت عرضي

13. بازرسي از كالسكه

14. بازرسي از قلاب

15. بازرسي زنجير

16. بازرسي درام

17. بازرسي سيم بكسل

18. بازرسي قرقره

19. بازرسي كابين

20. مشخصات فني Spreader

21. بازرسي از Spreader

22. اندازه گيري خيزپل (تست بار )

23. شناسنامه و مشخصات الكتروموتور بالابر اصلي

24. شناسنامه و مشخصات الكتروموتور بالابر كمكي

25. شناسنامه و مشخصات الكتروموتور حركت طولي

26. شناسنامه و مشخصات الكتروموتور حركت عرضي

27. بازرسي تابلوي الكتريكي جرثقيل

28. نتايج بازرسي و تست بالابر اصلي

29. نتايج بازرسي و تست بالابر كمكي

30. نتايج بازرسي و تست حركت طولي

31. نتايج بازرسي و تست حركت عرضي

32. نتايج بازرسي و تست سيستم كنترل

33. نتايج بازرسي و تست مگنت

34. نتايج بررسي وضعيت كابل

35. بررسي كلي IP

36. نتيجه كلي بازرسي جرثقيل

كه ذيلاٌ به توضيح هر يك و روش بازرسي و استاندارد هاي معتبر و مورد استفاده اشاره مي گردد .

1-  مشخصات فني جرثقيل :

در شروع بازرسي شناسنامه اي مطابق زير تهيه مي گردد :

ظرفيت جرثقيل ، شركت سازنده جرثقيل ، مدل جرثقيل ، محل جرثقيل ، محل استقرار ، شكل و ابعاد ريل حركت طولي شكل و ابعاد ريل حركت عرضي و مشخصات ضربه گيرها ، نوع اتصالات ارتفاع پل ، طول دهانه جرثقيل (Span) ، شماره اموال و شماره گزارش و تاريخ بازرسي و در صورتي كه در جرثقيل هاي خاص مواردي ديگر نيز به ثبت باشد در ليست مشخصات فني جرثقيل ذكر مي گردد . مانند طول بازو در جرثقيل هاي بازوئي .

 2-  بازرسي ريل هاي حركت طولي :

در بازرسي ريل هاي حركت طولي موارد زير مورد تاييد قرار مي گيرد :

اتصالات ريل هاي حركت طولي كه از نوع پيچ و مهره يا بوش مي باشد ، وضعيت توازي ريلها ، وضعيت نصب ضربه گيرها ، محدوديت در طول مسير حركت ، شيب ريل ، وضعيت هم راستائي بالها ، ناصافي سطح ريل ها ، اختلاف سطح اتصالات طولي و اعوجاج ورق جان .

 3-  بازرسي ريل هاي حركت عرضي :

كليه موارد مورد بازرسي همانند مواردي كه در ريل هاي حركت طولي مورد بازرسي قرار  مي گيرد ، مي باشد .

در خصوص مقدار تلرانس هاي مجاز هم محوري و توازي ريل ها و اختلاف سطح و هم راستايي بالها مي توان به استاندارد هاي ذكر گرديده مراجعه نمود .

 4-  بازرسي راهروهاي ارتباطي :

از مواردي كه در بازرسي راهروها و نردبان هاي ارتباطي مورد بازرسي قرار مي گيرد : وضعيت استحكام حفاظهاي نردبان و راهروها و صفحات زير پائي در مسيرهاي حركت طولي و حركت عرضي مي باشد و رعايت نكات ايمني و ابعاد و اندازه هاي تعيين شده در استانداردها الزامي مي باشد ، از جمله استاندارد هاي مرجع  مي توان به BS 5395:Part 1,2,3 اشاره نمود .

 5-  بازرسي چرخهاي حركت طولي :

بازرسي چرخهاي حركت طولي به وضعيت بلبرينگ چرخها و روان بودن حركت آنها و نداشتن صداي غير عادي ، نداشتن لقي در محور چرخ ، وضعيت سايش لبه چرخها و نشست چرخ بر روي ريل ، روغنكاري اجزاء گردان چرخها از قبيل بلبرينگ ها رولربرينگ ها محور ها و غيره بستگي داشته و از جمله استانداردهاي جنس و ابعاد چرخها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

 DIN 15015 , DIN 15079 , DIN 15082 , DIN 15071 , DIN 15072 , DIN 15074

 6-  بازرسي چرخهاي حركت عرضي :

كليه مواردي كه در چرخهاي حركت عرضي مورد بازرسي قرار مي گيرد ، مشابه بازرسي چرخهاي حركت طولي مي باشد

 7-  بازرسي وضعيت عمومي جرثقيل :

بازرسي وضعيت عمومي همانطور كه از نامش مشخص مي باشد ، بررسي وضعيت اتصالات جرثقيل ، رنگ و پوشش وضعيت نصب جرثقيل ، وضعيت سازه از نظر تحمل بارها و تنش هاي وارده و اتصالات سازه و نهايتاٌ تناسب جرثقيل با كاربري مورد نياز مي باشد .

 8-  بازرسي گيربكس بالابر اصلي :

در برخي از جرثقيل ها دو الكتروموتور و گيربكس و مجموعه بالابر نصب مي گردد ، يكي جهت جابجايي بارهاي سنگين و يكي جهت جابجايي بارهاي سبك ، بالابر اصلي با ظرفيت بيشتر بدين شكل مورد بازرسي قرار مي گيرد كه توسط ريموت كنترل به سمت بالا وپايين حركت داده مي شود و در جريان حركت وضعيت صداي گيربكس و عملكرد سيستم ترمز مورد بررسي قرار مي گيرد سپس موارد ديگري از قبيل اتصالات شاسي گيربكس و كنترل سطح روغن و عدم روغن ريزي نيز بررسي مي گردد .

 9-  بازرسي گيربكس بالابر كمكي :

بازرسي گيربكس بالابر نيز دقيقاٌ مشابه بازرسي گيربكس بالابر اصلي صورت مي پذيرد .

 10- بازرسي گيربكس حركت طولي :

در جرثقيل هاي پل دار معمولاٌ از دو عدد گيربكس حركت طولي كه داراي دو الكتروموتور سنگرون مي باشد و از يك كنتاكتور تغذيه مي گيرند و اين خود دليل حركت با يكديگر مي گردند . گيربكس هاي حركت طولي حد فاصل دو ضربه گير در راستاي طول سالن يا  محل  نصب نيرو  را به چرخ ها وارد مي نمايند معمولاٌ جهت تامين ايمني بيشتر قبل از برخورد جرثقيل با ضربه گيرهاي انتهاي ريل يا به اصطلاح End Stop از ميكروسوئيچ هاي جهت افت سرعت يا ايست كامل جرثقيل استفاده مي گردد . كه مي بايست هنگام بازرسي مورد بررسي قرار گيـرند سپس باقي موارد همانند وضعيت صدا ، عملكرد سيستم ترمز اتصالات شاسي ، كنترل سطح روغن و عدم روغن ريزي گيربكس مورد بازرسي قرار مي گيرد .

 11- بازرسي گيربكس حركت عرضي :

حركت عرضي حركتي است دقيقاٌ عمود بر  حركت طولي در حركت عرضي نيز جهت جابجايي كالسكه (Trolley) معمولاٌ از دو الكتروموتور و گيربكس استفاده مي گردد . معمولاٌ كالسكه بر روي دو پل و بين دو ضربه گير حركت مي نمايد . در جرثقيل هاي يك پل به جاي كالسكه مجموعه بالابر بصورت آويز بوده و سطح مقطع ريل معمولاٌ تير ورق يا تير آهن I شكل خواهد بود . موارد مورد بازرسي مطابق گيربكس حركت طولي مي باشد .

12- بازرسي كالسكه :

در صورتي كه جرثقيلي داراي كالسكه باشد موارد زير مورد بازرسي قرار مي گيرد . وضعيت قرار گيري الكتروموتور گيربكس بالابر بر روي كالسكه وضعيت اتصالات ، دارا بودن حفاظهاي خروج كالسكه از ريل در موردي كه احتمال شكست يكي از چرخها و يا سقوط كالسكه باشد كه اصطلاحاٌ Drop Stop ناميده مي شود .  وضعيت حفاظها و راهروهاي ارتباطي كالسكه ، و هم ترازي و هم محوري با ريل و مسير حركت .

 13- بازرسي از قلاب (هوك) :

از موارد مهم و شايان ذكر در بازرسي دوره اي جرثقيل ها بازرسي قلاب مي باشد در اين قسمت وضعيت عمومي قلاب ،  چرخش  حول ،  محور  عمودي ،  چرخش  حول  محور  افقي  ،  عملكرد شيطانك ، وضعيت اتصال پين قاب به قلاب مشخصات قلاب كه مي بايست با در نظر گرفتن وزني كه جابجا مي نمايد مطابق با استانداردباشد و نهايتاٌ در قلابهاي بزرگ فاصله شاخص دهانه قلاب اندازه گيري مي گردد . در خصوص شاخص دهانه قلاب لازم به ذكر مي باشد كه اين فاصله بر روي قلاب مندرج مي باشد و با اندازه گيري ساليانه اين فاصله ، مشخص خواهد گرديد كه دهانه قلاب باز گرديده است يا خير .

تذكرات مهم:

1-ميزان بازشدگي مجاز قلاب 15٪ مقدار اوليه ميباشد.

2-ميزان خوردگي مجاز بروي بدنه قلاب 10٪ مقدار اوليه ميباشد.

از جمله استانداردهايي كه در بازرسي قلاب مورد استفاده قرار مي گيرد مطابق زير  مي باشد .

 

DIN 15400 , DIN 15401, DIN 15402 , DIN 15404 DIN 154 DIN 15405 , DIN 15407 , DIN 15408 , DIN 15409 ,  ISO 4779

 14. نتايج بازرسي زنجير :

             در برخي از جرثقيل ها از زنجير جهت جابجايي بار استفاده مي گردد . و مي بايست جهت بازرسي آن كليه موارد ذكر شده در استانداردهاي متداول و معتبر از قبيل

           ISO 0610 , ISO 1834 , ISO 1835 , ISO 1520 , ISO 4778 , ISO 7592 , ISO 7593

 در شروع بازرسي با توجه به كاربري جرثقيل ابعاد حلقه هاي زنجير اندازه گيري مي گردد و مطابق با جداول استاندارد مي بايست تحمل ظرفيت باري كه جابجا مي گردد را داشته باشد . در اين مرحله وضعيت محفظه زنجير ، تناسب طول زنجير با كاربري روغنكاري زنجير نيز مورد بازرسي قرار مي گيرد جهت تست نيز مي توان وضعيت زنجير را بررسي نمود .

 15- نتايج بازرسي درام :

درام مجموعه اي است جهت جمع و باز كردن سيم بكسل ،  در بازرسي از درام وضعيت شيارها ، وضعيت هدايت كننده سيم بكسل Rope Guide ، وضعيت بست كابل روي درام ، ميزان كابل باقي مانده روي درام ، عملكرد Load Cell تناسب نشست سيم بكسل بر روي شيارها و روغنكاري شيارها مورد بررسي قرار مي گيرد . در پایین ترین نقطه قرار گیری مجموعه قلاب میبایستی حداقل3دور سیم بکسل بر روی درام باقی مانده باشد

 16– نتايج بازرسي سيم بكسل :

در برخي از جرثقيلها از سيم بكسل جهت جابجايي بار استفاده مي گردد . در بازرسي از سيم بكسل از استانداردهاي زير استفاده مي گردد .

 ISO 4308/1 , ISO 4309 , ISO 2262 , BS 6570 , ISO 4309

در اين مرحله بررسي مي گردد سيم بكسل پيچش و موج شكستگي ، لهيدگي ، سايش ، سوختگي و زنگ زدگي نداشته باشد . بازشدگي و چند رشته شدن و مواد فوق به هيچ وجه مورد قبول نمي باشد .

تحمل ظرفيت مجاز سيم بكسل منوط به تعداد رشته ها ، بافت و قطر سيم بكسل مي باشد .

در خصوص سيم بكسل ها نيز مي توان متناسب با جداول مندرج در استانداردها ، در آزمايشگاههاي مربوطه سيم بكسل را تحت تنش هاي كششي ، پيچش و پرشي مورد آزمون قرار دارد .  

 17 – نتايج بازرسي قرقره :

در بازرسي از قرقره هاي جرثقيل وضعيت ظاهري قرقره ، وضعيت قاب ، وضعيت چرخش قرقره وضعيت محور و روغنكاري اجزاء گردان ، ماركينگ شركت بكسل در شيار قر قره مورد بازرسي قرار مي گيرد .

 18- نتايج بازرسي كابين :

در جرثقيلهاي سنگين كه اپراتور از داخل كابين به هدايت جرثقيل مي پردازد رعايت كليه موارد ايمني و استاندارد هاي مرتبط الزامي مي باشد از جمله اين استانداردها مي توان به ISO 8566 , ISO 8565 اشاره نمود .

دراين مرحله وضعيت قرار گيري كابين بر روي جرثقيل ، موقعيت تجهيزات كنترلي داخل كابين ، مسير حركت كابين نوسانات و لرزش هاي كابين هنگام حركت ، موقعيت و محل نصب درب كابين ،  شيشه هاي كابين كه مي بايست از نوع سكوريت باشد ، نصب كپسول آتشنشاني يا تجهيزات مشابه جهت اطفاء حريق احتمالي ، عايق حرارتي كف كابين ، سپر حرارتي كابين كه خصوصاٌ در مورد كابين هايي كه بر روي كوره هاي ذوب استفاده مي گردد الزامي است ، سيستم روشنايي كابين كه با توجه به محيط مورد استفاده تامين مي گردد .  صندلي كابين مي بايست 270  تا  250 درجه گردش نمايد . موقعيت قرار گيري نيز نسبت به نقطه وسط كابين مي بايست به ميزان 80 mm  به جلو و عقب و 50 mm به طرف چپ و راست باشد . بهتر است كابين داراي عايق صوتي نيز باشد . از موارد ديگر كه مورد بازرسي قرار مي گيرد . استحكام سقف و كف كابن ، دارا بودن سيستم هشدار و عملكرد آن ، سيستم تهويه مطبوع كابين كه با توجه به دماي خارج ، دماي داخل كابين مي بايست بين  30  تا  15  درجه سانتي گراد باشد . در كابين هايي كه داراي سيستم مانيتورينگ مي باشند الزامي است اين سيستم نيز به طور كامل مورد بازرسي قرار مي گيرد .

 19 – نتايج بازرسي از Spreader  :

در جرثقيلي كه جهت جابجايي كانتينر مورد استفاده قرار مي گيرد جهت سهولت در جابجايي از Spreader  استفاده مي گردد .

در اين مرحله با مشاهده مشخصات شركت سازنده به بازرسي وضعيت باز و بسته شدن دهانه ها ، وضعيت قرقره ها ، وضعيت سيم بكسل ها ، تناسب سيم بكسل ها در هنگام بار برداري و تخليه زمان و سرعت باز و بسته شدن فك ها ، چرخش ، عملكرد سيم جمع كن ها ، وضعيتPiping Hydraulic وضعيت جك هاي هيدروليكي ،وضعيت  رنگ و وضعيت عملكرد  Anti Sway پرداخته مي گردد .

توضيح اينكه Anti Sway سيستمي است كه در مواقعي كه وزش باد بيش از حد باشد . با اينكه سرعت باز و بسته شدن فك ها زياد شده و منجر به لرزش ها و تكان هاي بيش از حد  Spreader  گردد دستور به قطع عملكرد جرثقيل مي دهد .

 21- نتايج اندازه گيري خيز پل :

يكي از بازرسي هاي ادواري كه بر روي جرثقيل هابطور ساليانه انجام مي گردد اندازه گيري خيز پل در  جرثقيل هاي پل دار و يا تست بار در جرثقيل هاي ديگري مي باشد كه عملكرد ظرفيت جرثقيل تحت بار 1.25  تا  1  برابر ظرفيت مورد آزمايش قرار مي گيرد .

در جرثقيلهاي پل دار نحوه آزمون بدين ترتيب مي باشد كه جرثقيل تحت بار 125%   بار اسمي قرار گرفته و مقدار اختلاف خيز ثبت مي گردد . اين مقدار مطابق استاندارد (BS 466 )  مي بايست كمـتر از  1/750  دهانه  (Span)  جرثقيل باشد .

 22- شناسنامه و مشخصات فني الكتروموتور بالابر اصلي :

در بازرسي الكتروموتور ، اولين نكته توجه داشتن به دارا بودن مشخصات فني با توجه به موارد زير ميباشد كه اين مشخصات فني اغلب بر روي يك پليت فلزي درج شده و سپس پليت مربوطه بر روي بدنه الكترموتور نصب مي گردد .

1- پس از خرابي الكتروموتور ، هنگام تعمير ابتدا تعميركار مي بايست از روي پلاك مشخصات فني الكتروموتور پارامترهاي آن را از قبيل ولتاژ كاري ، جريان نامي و ... را دريافت نمايد .

2- در هنگام اندازه گيري پارامترهاي الكتريكي كه در بند مربوط به خود داده مي شود ، مي بايست با ولتاژ كاري و جريان نامي الكتروموتور با توجه به مشخصات فني مقايسه گردد تا صحت كاركرد پارامترهاي الكتريكي الكتروموتور تاييد گردد

3- المانهاي حفاظتي الكتروموتور از جمله بي متال كه در تابلوي الكتريكي نصب مي گردند ، با توجه به جريان نامي الكتروموتور تعيين مي گردند .                 

 4- درجه حفاظت الكتروموتور (IP) با توجه به آنچه كه در مشخصات فني الكتروموتور موجود مي باشد بازرسي مي گردد كه در بند مربوط به خود شرح داده مي شود .

 23- شناسنامه و پلاك مشخصات فني الكتروموتور بالابر كمكي :

       توضيحات مشابه رديف 22 مي باشد .

 24- شناسنامه و پلاك مشخصات فني الكتروموتور حركت طولي :

در جرثقيلهاي پل دار جهت حركت طولي از دو دستگاه الكتروموتور استفاده مي گردد كه از جمله مواردي كه بايد مد نظر داشت ، مشابه بودن پارامترهاي الكتريكي آنها باتوجه به مشخصات فني الكتروموتورها    مي باشد و ديگر موارد نيز مشابه توضيحات در رديف 22  مي باشد .

 25 – شناسنامه و پلاك مشخصات فني الكتروموتورهاي حركت عرضي :

توضيحات مشابه رديف 24 مي باشد .

 26 – نتايج بازرسي تابلوي الكتريكي جرثقيل

تابلوي الكتريكي ، محفظه اي است كه ادوات الكتريكي اعم از فيوزها ، كنتاكتورها ، رله هاي حفاظتي و .... در آن قرار مي گيرند كه در بازرسي موارد زير مورد توجه قرار مي گيرند:

1- ابعاد محفظه تابلوي الكتريكي بايد به اندازه اي باشد كه ادوات الكتريكي بكار رفته در داخل آن به طرز صحيح در مكان خود نصب شده باشند و هيچ الماني به علت كمبود مكان ، معلق در داخل تابلو قرار نگيرد .

2-ترمينالهاي قدرت و كنترل تعبيه شده در داخل تابلو ، مي بايست متناسب با سايز ورودي كابلها بوده و طبق استاندارد فقط يك سر سيم در داخل ترمينال مربوطه سر بندي شود .    (EN 60204-1)

 3- سر سيمها مي بايست از طريق كابل شوي مناسب ، در داخل ترمينالهاي مربوطه سربندي شوند و بر روي سر سيمها يا ترمينالها ، طبق نقشه ساخت شماره گذاري گردند تا در مواقع خرابي ، تعميركار بتواند از روي شماره ها ، مدار الكتريكي را تعقيب نمايد .

4- سيم كشي هاي داخل تابلو مي بايست از آرايش منظمي برخوردار بوده و سيم ها از داخل داكت مخصوص كه در داخل تابلو نصب شده اند ، عبور نمايد .

5- اطمينان از كاركرد صحيح ادوات الكتريكي تعبيه شده در داخل تابلو و شل نبودن سربندي سيم ها در داخل ترمينالهاي آنها (از جمله ، كنترل فاز و كنترل بار ) .

6-  بررسي سيستم حفاظتي تابلو (ارتينگ)

7- بررسي درجه حفاظت تابلو (IP) ، كه شامل چك نمودن بدنه تابلو و درب آن و نيز بررسي عملكرد قفل و بستهاي مربوطه ، محل ورود و خروج كابلهاي برق به تابلو و سربندي سر سيمها و ... مي شود .

 27- نتايج بازرسي و تست الكتروموتور بالابر اصلي :

در اين قسمت ، جهت اطمينان از صحت كاركرد الكتروموتور ، پارامترهاي الكتريكي الكتروموتور توسط يك دستگاه مولتي متر كلمپي كه داراي بر چسب كاليبراسيون مي باشد طبق روش زير تعيين مي گردد و سپس با مشخصات فني الكتروموتور مقايسه مي گردد .

 • پس از اندازه گيري ولتاژ ، با ولتاژ كاري الكتروموتور مقايسه مي گردد كه طبق استاندارد مي بايست در محدوده 5% ± ولتاژ كاري باشد و در صورتيكه ولتاژ اندازه گيري شده در خارج از محدوده باشد عملكرد الكتروموتور عدم تائيد مي باشد
 • براي تعيين جريان ، ابتدا جريان كشيده شده توسط سه فاز اندازه گيري شده و سپس با جريان نامي الكتروموتور مقايسه مي گردد در صورتيكه جرياني بيشتر از جريان نامي الكتروموتور بكشد (در هر فاز ) مردود اعلام مي گردد و مي بايست به وضعيت الكتريكي الكتروموتور يا مدارهاي الكتريكي مربوط به آن رسيدگي شود .

 28 – نتايج بازرسي الكتروموتور بالابر كمكي :

توضيحات مشابه آيتم 27 مي باشد .

 29- نتايج بازرسي الكتروموتور حركت طولي :

با توجه به اينكه حركت طولي داراي دو دستگاه الكتروموتور مي باشد ، روي تك تك آنها بازرسي طبق آيتم شماره 27 بعمل مي آيد و نتايج بازرسي اعلام مي گردد .

 30 – نتايج بازرسي الكتروموتور هاي حركت عرضي :

توضيحات مشابه آيتم 27 مي باشد .

 31- نتايج بازرسي سيستم كنترل :

سيستم كنترل جرثقيل يا از طريق كليد فرمان و يا از طريق كابين صورت مي گيرد كه موارد بازرسي به شرح زير  مي باشند .

در صورتيكه كنترل جرثقيل از طريق كليد فرمان صورت گيرد :

 • بازرسي ظاهري كليد فرمان شامل قاب كليد فرمان ، عملكرد كليدهاي مربوطه و نيز دارا بودن برچسب عملكردي نشان دهنده كليدها ، سالم بودن در پوش كليدها و ...
 • كليد فرمان لازم است مجهز به يك كليد stop جهت قطع نمودن مدار فرمان باشد
 • ولتاژ كاري كليد فرمان طبق استاندارد مي بايست حداكثر 110 v باشد يا مجهز به ترانس ايزوله باشد . (طبق استاندارد CMAA)
 • كليد فرمان در صورتيكه داراي كابل كنترل باشد ، ( از راه دور نباشد )

لازم است مجهز به به يك سيستم نگهدارنده باشد كه معمولاٌ دو رشته سيم بكسل در مكانهاي مخصوصي كه در بالاي كليد فرمان موجود مي باشد ، نصب مي شوند و مجموعه كليد فرمان را نگه ميدارند ، در صورتيكه كنترل جرثقيل در داخل كابين صورت گيرد علاوه بر توضيحات فوق ، لازم است محل قرار گيري اهرمهاي كنترل كننده و عملكرد آنها و نيز موارد مربوط به كابين كه در قسمت مكانيكي توضيح داده شده است ، مورد توجه قرار گيرد .

از جمله موارد كنترلي كه لازم است بررسي گردد ، محدود كننده هاي حركت بالابر و حركتهاي طولي و عرضي مي باشند

در حركت بالابر لازم است بالابر مجهز به يك وسيله قطع كننده (ليميت سوئيچ ) باشد تا قبل از برخورد مجموعه هوك با زمين ، جريان مدار الكتروموتور بالابر را قطع نمايد .

حركت طولي و عرضي نيز مي بايست مجهز به يك وسيله قطع كننده باشند تا در انتهاي مسير ، جرثقيل به End Stop  هاي تعبيه شده برخورد ننمايد .

 32- نتايج بازرسي سيستم الكترومگنت :

در صورتيكه جرثقيل مجهز به سيستم مگنت باشد لازم است موارد زير مورد توجه قرار گيرد :

1-در مورد سيستم كنترل مگنت جرثقيل بايد دقت كافي بعمل آيد كه رهاسازي مگنت توسط دو عدد كليد به صورت همزمان صورت گيرد تا در صورت خطاي سهوي اپراتور باعث سقوط بار و خطرات احتمالي نگردد .

2- سيستم مگنت لازم است مجهز به يك باتري BACKUP  باشد تا حداقل به مدت       20 دقيقه در صورت قطع برق  ، برق سيستم مگنت را نگه دارد تا باعث سقوط ناخواسته بار نگردد . ( طبق استاندراد  FEM)

3- تابلوي الكتريكي سيستم مگنت و يكسو كننده ها ، طبق توضيحات داده شده در آيتم شماره 26 بازرس و چك مي گردد

4- زاويه قرار گيري هوك جرثقيل كه مجموعه سيستم مگنت بر روي آن سوار مي باشند ، لازم است توسط اپراتور در زواياي مورد نياز قابل كنترل باشد .

33- نتايج بررسي وضعيت كابل :

در اين قسمت از رويه بازرسي طريقه اجراي كابل كشي ها ، روكش كابل و نيز جنس كابل با توجه به دماي محيط طبق توضيحات ذيل مورد بازرسي قرار مي گيرند .

طريقه اجراي كابل كشي :

كابل برق رسان جرثقيل ها عموماٌ داراي عايق و غلاف پلي وينيل كلرايد با ولتاژ اسمي 450/750 V      مي باشند كه مي بايست طبق استاندارد EN 60204-1 ، طوري اجرا گردند كه به صورت اتفاقي در دسترسي افراد قرار نگيرند و با توجه به مسير كابل كشي ممكن است تمهيداتي از قبيل سيني كابل ،  لوله هاي مخصوص كابل كشي و يا داكت استفاده شود ، در مورد قسمتي از مسير كابل كه مربوط به ريل حركتهاي طولي و عرضي مي باشند ، كابلها مي بايست به صورت فستوني ( هلالي شكل ) و توسط بستهاي نگهدارنده و متناسب با سايز كابلها ، بر روي ريلهاي مربوطه نصب شده كه در اين مورد نيز حركت بستهاي نگهدارنده بر روي ريلهاي مربوطه و طريقه نصب كابل بر روي آنها و هدايت كابلها با حركت جرثقيل    (طولي و عرضي ) به دقت مورد بازرسي قرار مي گيرند .

از جمله مواردي كه مي بايست توجه داشت ، تعداد بستهاي نگهدارنده با توجه به طول مسير ، متناسب بودن سايز بستهاي نگهدارنده با سايز كابلهاي مربوطه ، رعايت حريم ولتاژ كابلها و ........

در صورتيكه طول كابل نسبت به طول مسير كوتاه بوده و نياز به اتصال مي باشد ، اگر در محيط سر پوشيده باشد ، لازم است اتصالات از طريق ترمينالهاي مناسب با سايز كابلها است گرفته و ترمينالهاي مربوطه در يك محفظه مناسب و در مكاني مناسب محكم شوند .

در صورتيكه اتصالات در فضاي باز انجام گيرد ، اتصالات مي بايست از طريق مفصل بندي انجام گيرد .

در مورد روكش عايقي كابل لازم است موارد زير مورد توجه قرار گيرند .

 • دقت كافي بعمل آيد كه روكش عايقي كابلهاي اجرائي پس از اجرا دچار خرابي و آسيب ديدگي در اثر ضربه  نشده باشند .                 
 •  سيم ها و كابلها بايد داراي علامتي از سازنده باشند به صورت يك نخ مشخصه يا نام سازنده يا علامت تجارتي باشند مشخصه و سطح مقطع سيم و كابلها بايد بر روي آنها علامت گذاري گردد . سيم ها و كابلهائي كه در دماي هادي بيش از 70  درجه سانتي گراد بكار مي روند ، بايد با كد مشخصه يا بيشينه دماي هادي نشانه گذاري شوند . نشانه گذاري ممكن است به صورت چاپ يا علائم برجسته روي عايق يا غلاف سيم و كابل باشد .
 • كليد نشانه ها لازم است خوانا بوده و نشانه هاي چاپ شده با دوام باشند .
 •  (مطابق با استانداردهاي ملي ايران 607-102)

34- بررسي كلي  IP :

همانگونه كه قبلاٌ توضيح داده شد از روي پلاك مشخصات فني الكتروموتور ، درجه حفاظت الكتروموتور تعيين مي گردد ، كه مطابق با جدول زير ،  IP الكتروموتور با توجه به شرايط فيزيكي محيط بررسي       مي گردد .

 

 جدول مربوط به اولين عدد پشت  IP

اولين عدد

مفهوم

شرح و علامت مشخصه

0

بدون حفاظت

بدون حفاظت در برابر تماس اشخاص و اشياء خارجي

1

حفاظت در برابر اشياء خارجي بزرگ

حفاظت در مقابل تماس اتفاقي اشخاص و اشياء با قطر بزرگتر از 50 mm

2

حفاظت در مقابل اشياء خارجي متوسط

حفاظت در مقابل تماس اتفاقي اشخاص و اشياء با قطر بزرگتر از 12 mm

3

حفاظت در برابر اشياء خارجي كوچك

حفاظت در مقابل اشياء با قطر بزرگتر از2.5 mm

4

حفاظت در برابر اشياء خارجي ريز

حفاظت در مقابل اشياء با قطر بزرگتر از1 mm

5

حفاظت در برابر نفوذ گرد و غبار

حفاظت در مقابل نفوذ گرد و خاك به قسمتهاي آسيب پذير

6

حفاظت در برابر نفوذ گرد و غبار

حفاظت كامل در برابر نفوذ گرد و غبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول مربوط به دومين عدد پشت IP  

اولين عدد

مفهوم

شرح و علامت مشخصه

0

بدون حفاظت

 

1

حفاظت در مقابل نفوذ قطرات آب عمودي

علامت مشخصه

2

حفاظت در مقابل نفوذ قطرات آب مايل

با زاويه 15 درجه نسبت به خط عمود

3

حفاظت در مقابل پريدن آب

با زاويه 60 درجه به خط عمود

4

حفاظت در مقابل پاشيدن آب

در تمام جهات

5

حفاظت در مقابل پاشيدن شعاعي آب

در تمام جهات

6

حفاظت در برابر بالا آمدن آب

بدون فشار

7

حفاظت در برابر فرو بردن در آب

تحت فشار و زمان محدود

8

حفاظت در برابر غوطه ور بودن در آب

تحت فشار و زمان محدود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

معمولاٌ ماشين ها در مقابل اشياء خارجي و آب تا اندازه اي حفاظت مي شوند . بديهي است هر چه اين حفاظت كامل تر باشد ، قيمت ماشين نيز گرانتر خواهد بود ، لذا در بسياري از موارد حفاظت بالا از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست از اين رو فقط در مواردي كه لازم باشد حفاظت بالا انجام مي گيرد كارخانه سازنده جهت اطلاع مصرف كننده درجه حفاظت ماشين را روي پلاك آن درج مي كند . براي نشان دادن حفاظت در مقابل آب و اشياء جامد از حروف (IP) استفاده مي شود . كه دو رقم عدد پشت آن قرار مي گيرد . مثلاٌ IP : 53  و ...

35- نتيجه كلي بازرسي جرثقيل :

در خاتمه بازرسي به نتيجه گيري كلي پرداخته مي شود . در اين مرحله در صورتي كه جرثقيل عدم تائيد باشد موارد جهت رفع ايراد ذكر گرديده و تاريخ بازرسي مجدد سه ماه بعد اعلام مي گردد . در مواردي كه استفاده از جرثقيل خطر آفرين باشد ، تا رفع نواقص و ايرادات كاربري از جرثقيل سريعاٌ ممنوع مي گردد . در مواردي نيز كه جرثقيل مورد تائيد قرار گيرد ، بازرسي دوره بعدي به يك سال بعد موكول گرديده و گواهينامه اي منوط به رعايت كليه موارد ايمني براي مدت يكسال صادر خواهد گرديد .

 منابع و ماخذ:

دامنه مشتمل بر بازرسي و انجام تست هاي دوره اي كليه جرثقيل ها معمولاٌ بر اساس استانداردهاي زير مي باشد:

·        CMAA

·        BS466

·        FEM

·        IPT   HANDBOOKS

·        آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار

·        EN 60204-1

·           IPS( استانداردهاي شركت ملي نفت ايران)


aph#r3

گالری تصاویر