PreviousNext PreviousNext

بررسی اجزای اصلی انواع جرثقیل

بررسی اجزای اصلی به کمک

نرم افزار ASYS و مقایسه آن با نتایج تئوری

 

-3) مقدمه
همانطور که قبلا هم اشاره شد طراحی اجزاء اصلی جرثقیل را هم از نظر تئوری و هم با کمک نرم افزار مورد بررسی قرار خواهیم داد در فصل گذشته بخش 2-2 طراحی بازو و بخش 3-2 طراحی ستون را مورد بررسی قرار دادیم و اطلاعات بدست آمده را ثبت کردیم حال طراحی این دو بخش مهم که ذکر شد بعلاوه فرکانس بازو(تیر) را توسط نرم افزار انسیس مورد بررسی قرار میدهیم.
2-3) طراحی بازو:
با توجه به بخش 2-2 اطلاعات اولیه مربوط به مشخصات اولیه بازو که تیر بال پهن با مشخصات ابعادی معلوم وجنس مورد نظر را بررسی میکنیم  این تیر را در نرم افزار با تعیین المان تیر و دادن مشخصات ابعاد تیر به صورت زیر مدل می شود که همراه تیربعضی مشخصات آن نیز ثبت می شود که خیلی نزدیک به اطلاعاتی است که در فصل گذشته ذکر شده است.

 
حال پس از تعیین المان تیر را مدل کرده به صورت دستی مش بندی کرده و پس اعمال قیود و اعمال بار مسئله را حل می کنیم و در قسمت دیگر اطلاعات ذخیره شده را ثبت میکنیم برای بازو اطلاعات زیر مفروض است.

 


 

 

 PRINT U    NODAL SOLUTION PER NODE
  ***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****                            
  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1                                             
   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0                                         
  THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM  
 
    NODE      UX          UY          UZ          USUM  
       1   0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    
       2   0.0000    -0.12983E-16 -14.558      14.558    
       3   0.0000    -0.14876E-19-0.25685E-01 0.25685E-01
       4   0.0000    -0.57560E-19-0.77061E-01 0.77061E-01
       5   0.0000    -0.12703E-18-0.15347     0.15347    
      34   0.0000    -0.94218E-17 -10.297      10.297    
      35   0.0000    -0.98636E-17 -10.819      10.819    
      36   0.0000    -0.10307E-16 -11.344      11.344    
      37   0.0000    -0.10752E-16 -11.874      11.874    
 
  ***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****                            
  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1                                             
   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0                                         
  THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM  
 
    NODE      UX          UY          UZ          USUM  
      38   0.0000    -0.11197E-16 -12.407      12.407    
      39   0.0000    -0.11643E-16 -12.942      12.942    
      40   0.0000    -0.12090E-16 -13.480      13.480    
      41   0.0000    -0.12536E-16 -14.019      14.019    

 MAXIMUM ABSOLUTE VALUES
 NODE          0           2           2           2
 VALUE    0.0000    -0.12983E-16 -14.558      14.558    

همانطور که در تصاویر خیز در بازو را مشاهده کردید خیز ماکزیمم در نقطه انتهای تیر از روی شکل و اعداد بدست آمد برابر   می باشد اگر این عدد بدست آمده را با خیز بدست آمده در فصل گذشته بخش 2-2 مقایسه کنیم تفاوت زیادی ندارد اگر اختلاف بدست آمده را   در نظر بگیریم  برابر است با:

 

این اختلاف کمتر از 1mm است و علت آن می تواند خطای محاسباتی  و یا اختلاف در اطلاعات اولیه تیر مانند  باشد که این اختلاف کم  نمیتواند خلل مهمی در طراحی ما بوجود بیاورد.

البته محاسن استفاده از نرم افزار سهولت در تحلیل و طراحی چنین پروژهها وپروژههای پیچیده تر از این هم می باشد که زمان کمتری برای محاسبه و دیدن نتایج بدست آمده برای طراحی می باشد.

2-2-3) شیب بوجود آمده:

طبق شکل صفحه بعد و اعداد بدست آمده برای شیب تیر همانند بخش قبل یعنی خیز تیر تفاوت چندان با عدد بدست آمده در بخش2-2 ندارد اگر اختلاف دو شیب بدست آمده را با   نشان دهیم اختلاف بدست آمده برابر است با:

 

که این اختلاف هم اختلاف بسیار ناچیز است لازم به ذکر است که بدست آوردن و اثبات فرمول های خیز و شیب تیر آن هم برای تیرهایی که بارهای مختلف و قیود مختلف دارند کار مشکل است و زمان بیشتری را می خواهد پس استفاده از نرم افزار با درصد خطای بسیا ر کم برای طراحی بسیار مفید و قابل ذکر است.

 


aph#r3

گالری تصاویر