PreviousNext PreviousNext

پروژه های انجام شده

قسمتی از پروژه های انجام شده توسط شرکت جرثقیل  شتاب صنعت

طراحی و ساخت جرثقیل سقفی دوپل:
جرثقیل 20 تنی با دهانه 17 متر و ارتفاع بالابری 7 متر شرکت مهندسی فراز تصفیه. (یک دستگاه )

جرثقیل 10 تنی با دهانه 18 متر و ارتفاع بالابری 8 متر شرکت مهندسی پترو فولاد جهان (چهار دستگاه )

جرثقیل 10 تنی با دهانه 22 متر و ارتفاع بالابری 8 متر شرکت مهندسی پترو فولاد جهان (دو دستگاه )
جرثقیل 10 تنی با دهانه 25 متر وارتفاع بالابری 10متر شرکت واژارجهان. (یک دستگاه )

جرثقیل 10 تنی با دهانه 14 متر وارتفاع بالابری 6 متر شرکت مهندسی فراز تصفیه . (یک دستگاه )
جرثقیل 10 تنی با دهانه 16 متر و ارتفاع بالابری 16 متر شرکت مس فلز رنگین. (دو دستگاه )

جرثقیل 3 و 5 تنی با دهانه 16 متر با ارتفاع بالابری 7 متر شرکت روغن نباتی گلناز(دو دستگاه )

جرثقیل 10 تنی بادهانه 23 متر و ارتفاع بالابری 8 متر شرکت بادبند. (دو دستگاه )

جرثقیل 8 تنی بادهانه 30 متر و ارتفاع بالابری 9 متر شرکت مهندسی واژار جهان(یک دستگاه )

جرثقیل 5 تن بادهانه 15 متر و ارتفاع بالابری 6 متر شرکت سیمان بجنورد (یک دستگاه )
طراحی و ساخت جرثقیل سقفی تک پل:                                                                                                                                                                           جرثقیل 3 تنی با دهانه 18 متر با ارتفاع بالابری 6 متر صنایع*****(یک دستگاه )

جرثقیل 5 تنی با دهانه 15 متر با ارتفاع بالابری 6 متر شرکت جهان پارس (دو دستگاه )

جرثقیل 2 تنی با دهانه 15 متر با ارتفاع بالابری 6 متر شرکت سیبا موتور (دو دستگاه )
جرثقیل 5 تنی با دهانه 23 متر با ارتفاع بالابری 6 متر شرکت بادبند(یک دستگاه )

جرثقیل 3 تنی با دهانه 16 متر با ارتفاع بالابری 6 متر شرکت روغن نباتی گلناز(یک دستگاه )
جرثقیل 5 تنی با دهانه 8 متر با ارتفاع بالابری 6 متر****. (یک دستگاه )

جرثقیل 3 تنی با دهانه 10 متر و ارتفاع بالابری 6 متر گروه صنعتی کشیش زاده(یک دستگاه )
جرثقیل 2 تنی با دهانه 18 متر و ارتفاع بالابری 6 متر شرکت مهندسی فالیزان تصفیه(یک دستگاه )

جرثقیل 3.2 تنی ارتفاع 6 متر شرکت مهندسی مهر ماشین(چهار دستگاه )

جرثقیل 3.2 و 2  تنی ارتفاع 6 متر شرکت سیبا موتور (شش دستگاه )

جرثقیل 2 تنی ارتفاع 6 متر شرکت بازرگانی چالاک کشور قزاقستان (یک دستگاه )
طراحی و ساخت جرثقیل دروازه ای:
جرثقیل 10 تنی با دهانه 35 متر با ارتفاع بالابری 12 متر خدمات عمومی فولاد. (یک دستگاه )

جرثقیل 16 تن با دهانه 12 متر و با ارتفاع 6 متر برای گروه بهمن (سیبا موتور)
جرثقیل 25 تنی با دهانه 20 متر با ارتفاع بالابری 8 متر پلورسبز. (یک دستگاه )
طراحی و ساخت جرثقیل آویزو منوریل:
جرثقیل 1 تنی با دهانه 8 متر ارتفاع 8 متر صنایع شیر توکلی. (یک دستگاه )

جرثقیل  5/0  ،  1  ، 2  تنی با ارتفاع 6 متر شرکت سیبا موتور ( 12 دستگاه )

جرثقیل 8 / 5 / 3.2 تن با ارتفاع 40 متر شرکت سیمان هرمزگان(سه دستگاه )

جرثقیل 2.5 تن با ارتفاع 45 متر شرکت سیمان بجنورد(یک دستگاه )

جرثقیل 3.2تن با ارتفاع 5 متر دودستگاه فرودگاه مهر آباد(دو دستگاه )
طراحی و ساخت جرثقیل بازویی:
جرثقیل بازویی 2 تن دو دستگاه شرکت سازه های فلزی بادبند(دو دستگاه )
جرثقیل بازویی 2 تن دو دستگاه شرکت پگاه تهران(دو دستگاه )
طراحی و ساخت تجهیزات جابجایی مواد:

طراحی و ساخت یکدستگاه سی هوک شرکت سایپا پرس

طراحی و ساخت یکدستگاه سی هوک 16 تن شرکت پالایش نفت جی

طراحی و ساخت چهار دستگاه پالت لیفتر شرکت سایپا پرس

طراحی و ساخت یکدستگاه گرپ شرکت سیمان .

طراحی و ساخت یکدستگاه سی هوک شرکت پارس خودرو

 

نصب و راه اندازی:

جرثقیل 32 و 10 و 5 تن با دهانه 20 متر وارتفاع بالابری 15 متر شرکت فولاد کیمیا صبا اسفراین

جرثقیل 20 و 6.3 تن با دهانه 25 متر و ارتفاع بالابری 7 متر شرکت لوله پرفیل گلپایگان

جرثقیل 25+25 تن با دهانه 35 متر و ارتفاع بالابری 10 متر شرکت پلاسکو کار تهران

جرثقیل 63 تن با دهانه 15 متر و ارتفاع بالابری 20 متر شرکت سیمان شرق مشهد

جرثقیل 20 تن بادهانه 30 متر و ارتفاع بالابری 7 متر 2 دستگاه صنایع شهیدکلاهدوز تهران

جرثقیل 10 تن با دهانه 24 متر و ارتفاع بالابری 7 متر  6 دستگاه شرکت جهان پارس سایت شهریار

جرثقیل 8 / 5 / 3.2 تن با ارتفاع 40 متر شرکت سیمان هرمزگان

تعمیر ونگهداری:
جابجایی جرثقیل 40 تن و تبدیل به 40+12تن شرکت سایپاپرس

تعمیرات اساسی جهت دریافت ایزو برای شرکت سیمان فیروز کوه

تعمیرات اساسی چهار دستگاه جرثقیل 16+32 تن  و 10+20 تن  شرکت قالب سازی سایپا

تعمیرات دو دستگاه جرثقیل 10 تن 5تن صنایع

تعمیر 6 دستگاه جرثقیل 10 تن و سه دستگاه 5 تن شرکت جهان پارس
تعمیر ونگهداری 11 دستگاه جرثقیل با ظرفیتهای مختلف سایپا پرس
تعمیرات سه دستگاه جرثقیل سقفی 40 تن 16تن10تن
تعمیرات یکدستگاه جرثقیل سقفی 5 تن
تعمیرات نگهداری 6 دستگاه جرثقیل سقفی 20 تن 35 تن 10 تن 5 تن 16 تن 3.2 تن شرکت بادبند
تعمیرات و نگهداری چهار دستگاه جرثقیل 10 تن 5تن شرکت مس فلز رنگین


aph#r3

گالری تصاویر